27 Eylül 2010

Kuran'da inanmayanlara hakaretler

Kuran'da (inanmayanlara İslama ve Allah'a inanmayanlara) sırf bu nitelikleri yüzünden çeşitli hakaretler edilmektedir. Bazı müslümanlar ise, çeşitli polemikler sırasında duydukları sözlerden rahatsız olup, inançlarına saygı gösterilmesini isterler. Bu garip çelişki nedeniyle Kuran'a ve içerdiği küfür ve hakaretlere şöyle bir göz atalım. Bakalım Kuran'da hangi kelimelerle hakaret ediliyor:

HAYVAN

BAKARA (171) : İnkar edenleri imana çağıran (peygamber) ile inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen (çoban) ile hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.

A'RÂF (179) : Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafillerin ta kendileridir.

FURKÂN (44) : Yoksa sen onların çoğunun (söz) dinleyeceklerini yahut akıllarını kullanacaklarını mı sanıyorsun? Onlar hayvanlar gibidirler, belki yolca onlardan daha da şaşkındırlar.

MUHAMMED (12) : Şüphesiz Allah, inanıp salih ameller işleyenleri, içinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. İnkâr edenler ise (dünya zevklerinden) yararlanırlar ve hayvanların yediği gibi yerler. Onların kalacakları yer ateştir.

MÜDDESSİR (51) : Onlar sanki arslandan kaçan yaban eşekleridirler.

MÂİDE (60) : De ki: “Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? Onlar, Allah’ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır.”

MERYEM (86) : Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevkedeceğimiz günü düşün!

YALANCI

EN'ÂM (28): Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

TEVBE (107) : Bir de zararlı faaliyetlerde bulunmak, küfre yardım etmek, mü’minler arasına ayrılık sokmak için ve öteden beri Allah ve Resûlüne karşı savaşanlara üs olsun diye bir mescit yapanlar vardır. Bunlar, “Bizim iyilikten başka hiçbir kasdımız yok” diye de mutlaka yemin ederler. Ama Allah şâhitlik eder ki bunlar mutlaka yalancıdırlar.

NAHL (39) : (Diriltecek ki) ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kâfir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler!

NAHL (105) : Yalanı, ancak Allah’ın âyetlerine inanmayanlar uydurur. İşte onlar, yalancıların ta kendileridir.

MÜ'MİNÛN (90) : Hayır, biz onlara gerçeği getirdik, fakat onlar kesinlikle yalancıdırlar.

ŞU'ARÂ (222) : Onlar, her günahkâr yalancıya inerler. (223) Bunlar da şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu ise yalancıdır.

ZÂRİYÂT (11) : Cehalet içinde gaflete dalmış olan (ve “Muhammed şairdir, delidir” diyen) yalancılar kahrolsun!

MÜCÂDELE (18) : Allah’ın onları hep birden dirilteceği, onların da (kendilerini kurtaracak) bir iş üzerinde olduklarını sanarak size yemin ettikleri gibi Allah’a da yemin edecekleri günü düşün! İyi bilin ki, onlar yalancıların ta kendileridir.

AZGIN

BAKARA (15) : Gerçekte Allah onlarla alay eder (alaylarından dolayı onları cezalandırır); azgınlıkları içinde bocalayıp dururlarken onlara mühlet verir.

A'RÂF (186) : Allah kimi saptırırsa artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp dururlar.

YÛNUS (11) : Eğer Allah insanlara, onların hemen hayra kavuşmayı istedikleri gibi, şerri de acele verseydi, elbette onların ecellerine hükmolunurdu. İşte biz, bize kavuşmayı ummayanları, kendi azgınlıkları içinde bocalar halde bırakırız.

MÜLK (21) : Peki, Allah rızkını keserse, kimdir size rızık verecek olan? Hayır, onlar azgınlık ve nefretle direnip durdular.

KALEM (31) : Şöyle dediler: “Yazıklar olsun bize! Gerçekten biz azgın kişilermişiz!”

MUTAFFİFÎN (12) : Onu, ancak her azgın, günahkâr kimse inkar eder.

ve daha yüzlerce...

SAPIK

FÂTİHA (7) : Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

BAKARA (16) : İşte onlar, hidayete karşılık sapıklığı satın almış kimselerdir. Bu yüzden alışverişleri onlara kâr getirmemiş ve (sonuçta) doğru yolu bulamamışlardır. (175) İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar(!) (256) Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O halde kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

ÂL-İ İMRÂN (90) : Şüphesiz iman ettikten sonra inkar eden, sonra da inkarda ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridir. (164) Andolsun, Allah, mü’minlere kendi içlerinden; onlara âyetlerini okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitab ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Oysa onlar, daha önce apaçık bir sapıklık içinde idiler.

NİSÂ (116) : Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları, dilediği kimseler için bağışlar. Allah’a ortak koşan, kuşkusuz, derin bir sapıklığa düşmüştür. (136) Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar ederse derin bir sapıklığa düşmüş olur.

A'RÂF (146) : Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları âyetlerimden uzaklaştıracağım. (Onlar) her âyeti görseler de ona iman etmezler. Doğru yolu görseler onu yol edinmezler. Ama sapıklık yolunu görseler onu (hemen)yol edinirler. Bu, onların, âyetlerimizi yalanlamaları ve onlardan hep gafil olmaları sebebiyledir.

İBRÂHİM (3) : Dünya hayatını ahirete tercih edenler, (insanları) Allah yolundan çevirip onu eğri ve çelişkili göstermek isteyenler var ya, işte onlar derin bir sapıklık içindedirler. (18) Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. (Dünyada) kazandıkları hiçbir şeyin (ahirette) yararını görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.

NAHL (36) : Andolsun biz, her ümmete, “Allah’a kulluk edin, tâğûttan kaçının” diye peygamber gönderdik. Allah onlardan kimini doğru yola iletti, onlardan kimine de (kendi iradeleri sebebiyle) sapıklık hak oldu. Şimdi yeryüzünde dolaşın da peygamberleri yalanlayanların sonunun ne olduğunu görün.

HAC (12) : O, Allah’ı bırakır da kendine ne zarar, ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir.

NEML (81) : Körleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola getiremezsin. Ancak âyetlerimize inanıp da müslüman olmuş olanlara duyurabilirsin.

ŞU'ARÂ (97) : “Allah’a andolsun! Biz gerçekten apaçık bir sapıklık içindeymişiz.”

SEBE' (8) : “Allah’a karşı yalan mı uydurdu, yoksa onda delilik mi var?” Hayır öyle değil! Ahirete inanmayanlar azap ve derin sapıklık içindedirler.

ZÜMER (22) : Allah’ın, göğsünü İslâm’a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay haline! İşte onlar açık bir sapıklık içindedirler.

FUSSİLET (52) : De ki: “Ne dersiniz? Eğer o (Kur’an) Allah katından olup da siz de onu inkâr etmişseniz, o zaman derin bir ayrılık içinde bulunan kimseden daha sapık kim olabilir?”

ŞÛRÂ (18) : Kıyamete inanmayanlar, onun çabuk kopmasını isterler. İnananlar ise, ondan korkarlar ve onun gerçek olduğunu bilirler. İyi bilin ki, Kıyamet günü hakkında tartışanlar derin bir sapıklık içindedirler.

ZUHRUF (40) : Sağırlara sen mi duyuracaksın; yahut körleri ve apaçık bir sapıklık içinde olanları sen mi doğru yola ileteceksin?

AHKÂF (32) : Kim Allah’ın davetçisine uymazsa, yeryüzünde Allah’ı âciz bırakacak değildir. Kendisi için Allah’tan başka dostlar da bulunmaz. İşte onlar apaçık bir sapıklık içindedirler.

KÂF (27) : Arkadaşı (olan şeytan) der ki: “Ey Rabbimiz! Onu ben azdırmadım, fakat kendisi derin bir sapıklık içinde idi.”

ODUN

ENBİYÂ (98) : Hiç şüphesiz siz ve Allah’tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız.

CİN (15) : “Hak yoldan sapanlara gelince, onlar cehenneme odun olmuşlardır.”

AKILSIZ

BAKARA (13) : Onlara, “İnsanların inandıkları gibi siz de inanın” denildiğinde ise, “Biz de akılsızlar gibi iman mı edelim?” derler. İyi bilin ki, asıl akılsızlar kendileridir, fakat bilmezler.

MÂİDE (58) : Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır.

KAFİR

Bu aşağılama sözünü tek tek aramaya gerek yok sanırım, Kuran’ın her yeri inanmayanlar kastedilerek sarfedilmiş bu sözle doludur. Kafir, kelime anlamıyla “küfür eden” demektir. Kullanım anlamı, “Allah’a inanmayan, reddeden”dir. Çünkü Allah’a inanmamak, ona küfür etmektir. Bu da Kuran’ın yaratıcısının mantığı ve yaklaşımıdır.

BAŞKA İNANÇLARA SAYGI

EN'ÂM (74) : Hani İbrahim babası Âzer’e, “Sen putları ilah mı ediniyorsun? Şüphesiz, ben seni de, kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum” demişti.

HAC (30) : Bu böyle. Kim Allah’ın hükümlerine saygı gösterirse bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haramlığı size okunanların (bildirilenlerin) dışında bütün hayvanlar size helal kılındı. Artık putlara tapma pisliğinden kaçının, yalan sözden kaçının.

MÂİDE (41) : Ey Peygamber! Kalpten inanmadıkları halde ağızlarıyla “İnandık” diyenler (münafıklar) ile yahudilerden küfürde yarışanlar seni üzmesin. Onlar, (Yahudiler) yalan uydurmak için (seni) dinlerler, sana gelmeyen bir topluluk hesabına dinlerler...

MÂİDE (51) : Ey inananlar! yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah zalimler topluluğunu doğruya iletmez.

MÂİDE (64) : Bir de yahudiler, “Allah’ın eli bağlıdır” dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar!..

MÂİDE (82) : (Ey Muhammed!) İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle yahudiler ile Allah’a ortak koşanlar olduğunu görürsün...

TEVBE (30) : yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hırıstiyanlar ise, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!

AHKÂF (5) : Kim, Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek şeylere tapandan daha sapıktır? Oysa onlar, bunların tapınmalarından habersizdirler.

TEHDİTLER

Allah, kendine inanmayanlara vereceği cezaları sıralarken, en insafsız insanın bile düşünmekten çekineceği sapıklık ve vahşette işkenceler anlatmaktadır. Bunları tek tek örneklemenin gereksiz olduğunu sanıyorum. Kuran, bu kanlı ve acılı ceza yöntemlerinin ballandıra ballandıra anlatılmış detaylı tanımlarıyla doludur. Allah, ihanete uğramış siyasi parti başkanı gibi, gücü eline geçireceği günü beklemekte ve o gün rakiplerine çektireceği pişmanlığı şevkle ve şehvetle anlatmaktadır.

İslamın Allah’ı, olabildiğince insanımsı, duyguları, hatta vahşi duyguları olan bir Tanrı görünümü çizmektedir. Kendini inkar edenlere ettiği küfürler ve işkence tehditleri, ne yazık ki değiştirilemeyeceği söylenen Kuran’da yazdığı için, inananların da elini kolunu bağlamakta, karşılık olarak gördükleri hakaretler için onları çaresiz bırakmaktadır. Ama Allah’ın bunu düşünmemiş olması, müslümanların inançlarına saygı duymayanların değil, bizzat kendisinin hatasıdır.

Bu nedenlerle, müslümanlara, asla ve asla kimseye karşı; “inancıma saygı göstermeni bekliyorum” gibi bir söz sarfetmemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü böyle bir sözün arkasını dolduracak dayanaktan yoksunlar

21 yorum:

 1. Hello!
  My name is Dennis, I'm atheist blog - www.inyemysli.ru, a blog in Russian, so in the upper left corner there is a translator.
  I would like to hear your opinions about the topics stated in my blog.

  Best regards, Denis.

  YanıtlaSil
 2. işte böyle kanıtlar müslümanları çaresiz bırakıyor. Aslında onlar da biliyor çaresiz olduklarını bu konuda ama herkes biliyor onların daima uydurucak şeyleri vardır ve bu uydurdukları şeylerin arkasına sığınırlar. Kur'an buna bir örnektir mesela.

  YanıtlaSil
 3. doğru tespitler.düşünüyorumda mevlana muhammed ten daha insaflı.hani peygamber mevlana olsaymış daha isabetli olurmuş.yanılmış.olabilir.allahlık hali.ama benim bildiğm allah yanılmaz.bir sürü kitap yollamaz,intikam duygusu beslemez.mevlana ne güzel demiş'gel ne olursan ol gel'.kur an ne demiş yahudi ve müslümanlarla arkadaşlık etmeyin.niye onlarda allaha inanıyor.sadece kur an ı inkar ediyor diyemi:))).incil ve tevratı allah indirmedimi:)).e ibadetlerinide yapıyorlar.kime? allaha.sıkıntı ne?sıkıntı muhammede inanmamaları:))).bunun içinmi arkadaş olmayacağız.muhammedin bayaa zoruna gitmiş belliki:)))

  YanıtlaSil
 4. ancak bir insanın kızgınlık anında yazılacak şeyler bu ayetler :)

  YanıtlaSil
 5. O bu değil de ben müslümanım, ben bu kadar araştırmıyorum, okumuyorum kendi kitabımı.İşte hata burda aga.

  YanıtlaSil
 6. dostum söylediğin şeyler mantıksız. eğer ki Allah varsa (ki bana göre kesin olarak var)o zaman tutup da inanmayanları da ben yarattım, onları da hor görmeyin falan mı demesini bekliyorsun? "onlar görmezler, duymazlar, işitmezler" sözünde bir hakaret yok ki. sen baktığın her yerde Allah'ı ve onun düzenini görecek şekilde yaratılmışsın ama buna rağmen inatla onu görmemeyi tercih ediyorsun. çünkü sen madde evreni haricindekini yok sayıyorsun. bu sözün anlatmak istediği budur. yahudilik ve hristiyanlık konusuna gelince: birisi de klasik "aynı Allaha inanıyosunuz" argümanını kullanmış. hmmm, bir bakalım. ben hz isanın normal bir insan olarak gönderildiğine inanıyorum, onlarsa isa'nın tanrının oğlu olduğuna inanıyor. Kur'an da ise Allah, bunlara hitaben kendisinin doğmamış, doğurmamış olduğunu tek ve eşsiz olduğunu söylüyor. nasıl oluyor da biz aynı şeylere inanmış oluyoruz? Allah vardır deyince iş bitiyor mu sanıyorsunuz?
  bir de bilmiş bilmiş konuşuyorsun, neymiş inancıma saygı göster demeyecekmişim. tutarsız oluyormuş. benim inancıma göre sen cehennemde o bahsettiğin işkencelerin hepsine tabi tutulacaksın ancak ben tutup da bu dünyada seni cezalandırma hakkına sahip değilim mesela. çünkü Allah besmele-i şerifte yeryüzünde inanan-inanmayan bütün insanlara rızık verdiğini bildirir. ben senin hakkını yediğim zaman öteki tarafta "ama o inanmıyordu" diyemem mesela. bundan neden bahsetmiyorsun?
  ayrıca sen inançlara saygı duymakla bunları kabul etmek arasındaki farkı anlayamamışsın. benim inancıma göre sen cehenneme gideceksin dediğim zaman ben sana saygısızlık etmiş olmam. sen de benzer şekilde "benim inancıma göre sen boşuna namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun" dediğin zaman saygısızlık etmiş olmazsın. fakat tutup da sen bana sırf Allah'ın varlığına inanıyorum diye "siz işte böyle akılsızsınız oğlum, böyle cahil insanlarsınız keh keh" dersen ben de sana "hadi oradan kuş beyinli" derim elbetteki. sonuçta ikimiz de saygı sınırını aşmış oluruz.
  Allah'ın varlığı veya yokluğuyla ilgili bilimsel bir kanıt bulmak imkansızdır. çünkü bilim maddesel olanı inceler ve insan aklının bir ürünüdür. bilimde doğrular, fayda getirdiği ölçüde doğrudur. mesela newton fiziğinin popüler olduğu dönemlerde de kuantum fiziği diye bir şey vardı (henüz keşfedilmemiş olsa da). fakat newton fiziği pek çok sorunu çözmek için yeterliydi ve daha fazlasına ihtiyaç duyulmadığı sürece de doğru olarak kaldı. ancak bugün biliyoruz ki evrendeki her şeyi açıklamak için newton fiziği yeterli değildir. bilimde doğrular bu şekildedir. din ise çok farklı bir şey, maddeden ayrı bir de manevi evrenden bahseder din. görülen her şeyin bir de görülmeyen sebebi vardır. böyle bir şeye bilim nasıl açıklama getirebilir ki? öte yandan böyle bir şeye inandığım zaman kendimi bilimden neden soyutlayayım ki?
  kısaca söylediklerin üzerinde fazla düşünülmeden yazılmış, çok kolayca çürütülebilecek iddialar. ayrıca şu mevlana olayına da bir değinmek istiyorum. altı üstü bir lafını anlamışsınız, onu da yanlış anlamışsınız. mevlana: "ne olursan ol" deyip bırakmıyor. bir de ekliyor: "gel". Hz muhammed ne diyor peki? inanmıyorsan gelme mi diyor? ulan bir defa hz peygamber dünyaya geldiğinde müslümanlık diye bir şey yoktu ki. hz peygamber inanmayanları müslüman yaptı zaten. pek çoğu da azılı düşmanıydı. onun da (daha doğrusu Allah'ın da) size söylediği şey aynı. inanmazsanız sonunuz bu olacak, gelin fırsatınız varken inanın, doğru yola girin diyor. dolayısıyla yazdıklarınız " aha ha, bak şimdi bir şey yazıcam bütün müslümanları ters-düz edicem" havasıyla yazılmış içi boş şeylerden ibaret. çok daha tutarlı ve en azından akla uygun üzerinde düşünmeden cevaplanamayacak şeyler söyleyen ateistler var, onlardan biraz faydalanmanı tavsiye ederim. kendine iyi bak!

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. sen kutlamak istiyorum .. gerçekten tebrikler bukadar kapak anca bu tencereleri kapatmaya yeterdi ..

   Sil
 7. @Turkoman Yirmi
  sen neyin kafasını yaşıyosun arkadaşım?!? "İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar" sözü hakaret değil mi sana göre? onu da geçtim bu "yaratıcı" narsist mi, niye hem kendi yaratıyo hem de tapınma bekliyo? önünde eğilince noluyo yani? niye ne için kime bu biat? kusura bakma ama bunun ancak yönetimi elinde tutmaya çalışan bir insanın sözleri olduğunu göremiyorsan dinler ve insanlık tarihini hiç araştırmamışsın, ve öyle boş boş "iman" ediyosun demektir. hümanist bir insan kadar vicdanı olmayan bir tanrıya iman etsen nolur etmesen nolur. sonra iman edersin bu sefer de niye cemaate dahil değilsin, niye camiye gelmiyosun derler, niye? illa ekonomiye katılman, birilerini zengin etmen, birini de iktidarda tutman gerekir çünkü, sürüye katılmazsan evde kendi kendine iman etmenin de bir anlamı olmaz bu adamlar için! o yüzden onların iman dedikleri her daim gruba katılmak manasındadır. üstelik her din için geçerlidir bu, yoksa onca cami, tapınak, katedral neden yapılır? hac ne ile izah edilir? din savaşları neden yapılır? bunların hepsi yöneticilerin küpü dolsun diyedir, tanrının beş kuruşluk karı yoktur bundan, ama sorsan alayı şehit olmuştur, cennetten yerini kapmıştır, vicdan krallığında yerini almıştır!
  ek olarak neye inandığın beni ilgilendirmez ama dinini kendin seçmemişsen, sana doğuştan "en iyisi budur" mantığıyla dayatılmış olanı sorgulamadan kabul etmiş, bu yaşa kadar da araştırmadan gelmişsen inandığın şeyin adı ne olursa olsun beş kuruşluk değeri yoktur, kusuruma bakmayacaksın, o açıdan misalen sonradan müslüman olan cat stevens senden 115bin kere iyi müslümandır. ister kabul et ister kabul etme ama her toplum içine doğduğu ve o topluma göre tasarlanmış dinin esiridir, bu kırılması çok zor bir zincirdir zira mizaç ve ahlaki bariyerler 6 yaşına kadar bir daha kırılmaz bir biçimde oluşur. o yüzden bu yaşa kadar sorgulamadığın hiç bir şeyi bu yaştan sonra da anlayamazsın... hani kurandaki deyimle, "Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar", ifade edeyim, belki daha kolay anlarsın.

  YanıtlaSil
 8. @Turkoman Yirmi
  sen neyin kafasını yaşıyosun arkadaşım?!? "İşte bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar" sözü hakaret değil mi sana göre? onu da geçtim bu "yaratıcı" narsist mi, niye hem kendi yaratıyo hem de tapınma bekliyo? önünde eğilince noluyo yani? niye ne için kime bu biat? kusura bakma ama bunun ancak yönetimi elinde tutmaya çalışan bir insanın sözleri olduğunu göremiyorsan dinler ve insanlık tarihini hiç araştırmamışsın, ve öyle boş boş "iman" ediyosun demektir. hümanist bir insan kadar vicdanı olmayan bir tanrıya iman etsen nolur etmesen nolur. sonra iman edersin bu sefer de niye cemaate dahil değilsin, niye camiye gelmiyosun derler, niye? illa ekonomiye katılman, birilerini zengin etmen, birini de iktidarda tutman gerekir çünkü, sürüye katılmazsan evde kendi kendine iman etmenin de bir anlamı olmaz bu adamlar için! o yüzden onların iman dedikleri her daim gruba katılmak manasındadır. üstelik her din için geçerlidir bu, yoksa onca cami, tapınak, katedral neden yapılır? hac ne ile izah edilir? din savaşları neden yapılır? bunların hepsi yöneticilerin küpü dolsun diyedir, tanrının beş kuruşluk karı yoktur bundan, ama sorsan alayı şehit olmuştur, cennetten yerini kapmıştır, vicdan krallığında yerini almıştır!
  ek olarak neye inandığın beni ilgilendirmez ama dinini kendin seçmemişsen, sana doğuştan "en iyisi budur" mantığıyla dayatılmış olanı sorgulamadan kabul etmiş, bu yaşa kadar da araştırmadan gelmişsen inandığın şeyin adı ne olursa olsun beş kuruşluk değeri yoktur, kusuruma bakmayacaksın, o açıdan misalen sonradan müslüman olan cat stevens senden 115bin kere iyi müslümandır. ister kabul et ister kabul etme ama her toplum içine doğduğu ve o topluma göre tasarlanmış dinin esiridir, bu kırılması çok zor bir zincirdir zira mizaç ve ahlaki bariyerler 6 yaşına kadar bir daha kırılmaz bir biçimde oluşur. o yüzden bu yaşa kadar sorgulamadığın hiç bir şeyi bu yaştan sonra da anlayamazsın... hani kurandaki deyimle, "Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar", ifade edeyim, belki daha kolay anlarsın.

  YanıtlaSil
  Yanıtlar
  1. "bunun ancak yönetimi elinde tutmaya çalışan bir insanın sözleri olduğunu göremiyorsan " diyosan
   derimki sana Kıyamet suresindeki ayette şöyle bildirilmektedir:
   Evet; onun parmak uçlarını dahi derleyip-(yeniden) düzene koymaya güç yetirenleriz. (75 Kıyamet Suresi, 4) . Efendimiz s.a.v okuma yazma bilmiyordu (peygamberliğinden önce ) ve 1400 sene önce parmak izinden haberimi var dı ?
   YANİ güzel insan zannediyorum sen ALLAH (cc) varlığına inanıyosun ama ona kul olmak zoruna gidiyo kavgan onunla gibi duruyo sözlerinde hiç ateist gibi gelmedin bana :)

   Sil
 9. Bence en carpicilarindan biri Tebbet suresidir. Peygamberin tartistigi ve Musluman yapamadigi oz amcasi Ebu Leheb ile ilgili Kuran'daki beddua yukaridaki cogu ayetten daha agir. Tarihcilere gore tartisma olduktan 1 hafta sonra Allah sadece amca ile ilgili sure indiriyor, orasi da ilginc dimi??

  YanıtlaSil
 10. @Turkoman helal olsun çok beğenerek okudum yazdığını.Bide arkadaşlar tek anlamadığım nokta neden biz ateistleri kötülemiyorsak siz neden bizim dinimizi kötülemek yada dalga geçmek için kullanıyorsunuz? Bu hiç hoş bir şey değil o yüzden aklınızı biraz başınıza alın ve hangi dinde kalıyorsanız yada ne yapmak istiyorsanız reklam yaparak değil kendiniz için yapın sonuçta sizi bu aşşalayıcı laflar kurtarmayacak yada tam bağımsız bir ateist olmayacaksınız.Zaten bunları düşünecek kadar da olgun bireyler olduğunuzu düşünmüyorum. İyi geceler.

  YanıtlaSil
 11. Herşeyi geçtim ne derseniz diyin, ben namaz kılırken huzur buluyorsam eğer (cahillikten vs. neden olursa olsun ) benim için doğru yol budur, hayatta herşey zaten çelişkili ama insana huzur veren şey doğru şey bence

  YanıtlaSil
 12. Öfke dolu bir duyguyla yazılmış gibi duruyor bu tehditler , aşağılamalar . Oysa tanrının kin gütme , aşağılamaya varacak kadar öfkeye kapılacağini sanmıyorum . Tanrıdan bahsediyoruz , sıradan bir insan değil bu öfkeye kapılıp hakaret tehdit iddaa etsin .

  YanıtlaSil
 13. Biz ateistler Hakikat aşığıyız..Bizler gerçeğe aşığız..müslümanlara tek şunu diyorum ; sorgulayın ve öğrenin!!

  YanıtlaSil
 14. söz konusu ayetlerin önemli kısmı ateistlerle değil allah'a inanmış görünüp malından, mülkünden vazgeçip zengin ve üstün bir konumdayken sıradan insanlarla , halkla eşit olmak fikrinden korkup islamı yalanlayan kimselerle ilgilidir ki genelde eleştirilen, tehdit edilenler de yine bunlardır. konuyla ilgili olarak ali şeriati'nin dine karşı din kitabını okumanızı tavsiye ederim.

  YanıtlaSil
 15. Sorguladım Öğrendim.Kumanda Çalışmadı Dizime Vurarak Cezalandırdım.Telefonum Çalışmadı Çöpe Attım.Bir Dahada Düşünmedim Onu.Neden Böyle Yaptı Diye.Bir Makine Yaptım İstediğim Gibi Çalışmasını İstedim Ama Bir Şeyler Ters Gitti Çalışmadı Sinirlendim Kızdım.Onu Ben Yapmıştım İstediğim Gibi Çalışmalıydı.Ona Yol Gösterdim Düzgün Çalışsın Diye Ama Bir Süre Sonra Yine Aynı Şeyleri Yapmıştı.Ben Ona Bilinç,Akıl Veremezdim Bu Yüzden Kendi Kendini Düzeltmesini de Bekleyemezdim.Onu Yine Bir Kenara Atarak Cezalandırdım.Parçaları Lazım Oldu Parçaladım.Merak Ettim Kiliseye Gittim.Camiye Zaten Gidiyorum.Ne Hikmetse Bir Türlü Senin Dediğin Zenginliği Bulamamışım.Protestan Ve Katolik Arkadaşlarım Var.Hiçbirimizin Dini Kötülük Yapmayı Deil İyilik Yapmayı İyiliği Yaymayı Emrediyor Üstelik Sadece İnsanlara Değil HAYVANLARA da BİTKİLEREDE.Senin Sözlerin Üzerine Araştırdım.Ama Sebepsiz Kötülük Yapmayı Emreden Farz Kılan Bir Söz Bulamadım.Etki Tepki Meselesi.Artı Zaten İnanmıyorsun Olmayan Bir Varlık Nasıl Hakaret Ediyor Ve Olmayan Bir Şeyin Hakareti Senin Niye Zoruna Gidiyor Anlamış Değilim.Benim İnancıma Göre Sen Yanacaksın Sana İyilik Yapıp Kurtarmam Gerek Bende Bu Bilinç Oluşmuş Dinimden Ötürü.Sende Hangi Bilinç Varki Neye Kime Hizmet Ediyorsun Ki Benim Dinime Laf Söyleyip Beni Uzaklaştırmaya Çalışıyorsun..Bilimde Yapılan İbadetlerin Kuran'da Yazılan Ayetlerin Neden Gönderildiğini Ve Sonuçlarının Ne Olacağını Zaten Araştırmış.Ben Şimdi Senin Gibi Cahil Ateiste Mi İnanayım Yoksa İlim İrfan Sahibi Ecnebi Bilim Adamlarına mı.Psikiloji Dalınıda Takip Et Bilimin Bir Koludur Davranışların toplumsal Etkilerini Araştır.Faiz Neden Haram Kılınmıştır Öğren Piyasayı Ne gibi Yerlere Sürüklediğini Düşün.Dinin Neden Giyim Kuşama Karıştığını Anla İçgüdülerini Dürt Ve Birazda Nefsini Körelt Ve Gözünü Aç Aklını Kullan.Tanrı Kin Tutuyor Demişsin Ama Orada Anlatılanlara Bir Bak.Neyi Emrediyor Neden Korkutuyor Bunun Sonucu Seni Ve İnananları Nasıl Etkileyecek Bir Düşün.Hakikat Diyorsunuz Hakikat Dediğiniz Şeyi Sorsam Bilim Ve Madde Diyeceksiniz.Bende Bilime İnanırım Bilimi Severim Hiç Bir Şekilde Benim İnancımla Zıtlaştığını Görmedim.Kanıtlanmamış Teoremler Cahil İnsanlar tarafından Ortaya Atılmış Safsatadan İbaret Onları kaale Bile Almıyorum Onlar İçin Yüzbinlerce Cevap Yazılmış Zaten.Gerçek Bir Müminin Kimseye Kini Olmaz Ve Öyledirki İnanmayanlara Bile Acıyarak Onlar İçin Dua Eder.Dualarımız Sizinle Umarız ki Aklınızı Kullanıp Doğru Yolu Bulasınız.

  YanıtlaSil
 16. canım arkadaşım sen boş şeyler sorgulamışsın. Tanrı yok deyip ondan bahsetmen tuhaf biraz :)
  ne biliyim ateist deyince hani yaratıcı olmadığı , herşey biranda kendi kendine oluşuverdiği gibi şeyler gelirya akla ? Sence YARATICI var mı ? yok mu ?

  YanıtlaSil
 17. Semavi dinlerin daha temelde evrim gerçeğiyle çelişip yıkılması bir yana, sürüden ayrılacak, tek başınalığın cefasına katlanabilecek kadar cesur, samimi, aklı başında, kılavuzu kendi yüreğinin sesi olan karakterli insanlar için tüm dinler acınası öğretilerdir. Ama insanlığın % 90'ı için, yani, paraya pula servete tapanların emrinde acınası haline şükreden, yiyip içip boşaltan, suya sabuna dokunur bir şey üretmeyen, sadece tüketen ve hala cennet hayalleri kuran yaşam formları için daha fazla ''kötülük'' yapmamaları konusunda sıkı bir frenleme sistemidir de... Onlara ''cenneti başka boyutta arayacağına bu dünyada yaratabiliriz ama bunun için herkesin elini taşın altına koyması gerekir'' dediğinde sana deli derler.. Hayatın ne boktan bir konsept olduğu gerçeği tam da burada yüzümüze çarpıyor galiba.(?)

  YanıtlaSil
 18. Troll'lemiyorum, çok ciddi söylüyorum; din ya da tanrı konusunda yapılan tartışmalar hep ayetler ya da evrim kuramı etrafında dönüyor ve karşıtlar birbirine saydırmaya başlıyor, hiç bir yere varılamayacak olan kısır döngüye giriliyor. Oysa tanrının varlığını, dinlerin insan uydurması olduğunu gözler önüne seren, ayakları yere basan somut bir ispat apaçık ortada duruyor: Eşcinsellik konusu ! Ateistlerin bile tiksinti duydukları ya da nefret ettikleri için önemsemedikleri, üzerinde durmadıkları bu gerçek, heteroseksizm üzerine inşa edilmiş olan bütün bir değerler silsilesini yerle bir edebilecek güçte son derece önemli bir ayrıntı. Bakıyorsunuz soğukkanlı bilim dünyasına, eşcinsel ya da biseksüel canlılar aleminin tüm dinamizmiyle nasıl da kıyıda köşede hayatlarını sürdürdüğü, yok sayılmalarına rağmen müthiş bir renklilik içerisinde doğanın cilvesi olarak gerçeğe nasıl da göz kırptıkları anlatılıyor. Tanrının (ya da, en azından semavi dinlerdeki homofobik tanrıların) yokluğuna hoş geldiniz!

  YanıtlaSil
 19. lan homofobik editör.. geçen gün islam ve diğer semavi dinlerin tanrılarındaki en büyük çelişkilerden birinin doğadaki eşcinsellik ve biseksüellik olduğuna dair bir yorum yazmıştım. yayınlasana hakiki götveren.

  YanıtlaSil

Yorumlarınızı yazarken lütfen kaba olmayın. Küfürlü, aşağılayıcı, hakaret içeren ve yazı içeriğiyle ilgili olmayan yorumlar yayınlanmayacaktır.