26 Ocak 2011

Yedi Kat Yer ve Yerküre’nin Katmanları1. Mucize İddiası

Harun Yahya (Adnan Oktar)’a ait sitelerden:
Kuran’da yeryüzü ile ilgili olarak verilen bilgilerden biri “yeryüzünün, yedi kat olan gökyüzüne benzerliği”dir:

  • Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

Yukarıdaki ayette dikkat çekilen bu bilgiye bilimsel kaynaklarda da yer verilmekte ve yeryüzünün yedi katmandan oluştuğu açıklanmaktadır. Bilim adamlarının sıraladığı bu katmanlar şöyledir:

1. Kat: Litosfer (su)
2. Kat: Litosfer (kara)
3. Kat: Astenosfer
4. Kat: Üst manto
5. Kat: Alt manto
6. Kat: Dış çekirdek
7. Kat: İç çekirdek
(…)

Ancak 20. yüzyıldaki teknoloji ile tespit edilebilen yeryüzü katmanlarının gökyüzü ile olan bu benzerliğinin Kuran’da bildirilmiş olması, kuşkusuz Kuran’ın pek çok bilimsel mucizesinden biridir.

2. Mucizecilerin ‘Katman Şeması’ndaki Hatalar
Mucize yalancıları yukarıdaki ayetle yeni bir çarpıtma örneği sunuyor bizlere.. Tek bir yöntemleri var aslında: Kuran’ın bir ayetini ya da bir cümlasini alıp ona uygun bir kılıf aramaya başlıyorlar. Ve sonunda muhakkak bir şeyler uydurup bunu bize mucize olarak yutturmaya kalkıyorlar.

Mucizecilerin katman şemasına kendi sitelerindeki resmi de ekleyerek bir bakalım:1. Kat: Litosfer (su)
2. Kat: Litosfer (kara)
3. Kat: Astenosfer
4. Kat: Üst manto
5. Kat: Alt manto
6. Kat: Dış çekirdek
7. Kat: İç çekirdek

Bu şemada ilk gördüğüne hemen inanmayıp ansiklopedilere, bilimsel kitaplara veya bilimsel sitelere bakacak herkesin açıkça görebileceği iki bariz hata var:

(a) Yerkabuğu anlamına gelen litosfer katmanı ”litosfer su” ve ”litosfer kara” olarak ikiye ayrılmakta; burası doğru. Fakat bu iki yerkabuğu bölümü farklı katmanlar olarak ele alınamaz. Çünkü yerkabuğu katmanı arasındaki bu ayırım dikeyine bir ayırım değildir. Dolayısı ile, katmanları sayarken su ve kara yerkabuğunu iki farklı katmanmış gibi listelemek saçmalığın da ötesindedir. Üstelik bunun saçma olduğu kendi sitelerindeki resimde de açıkça görülmekte.. Su ve kara yerkabuğu (litosfer) aynı düzlemde (yani aynı katmanda) yer almaktadır.(1)

(b) Listede 3. katta ”astenosfer”, 4. katta ”üst manto” ve 5. katta ”alt manto” tanımları bulunuyor. Böyle bir ayırım kesinlikle mümkün değil.

Şöyle ki: Manto yerkürenin 10-40 km’den 2.900 km’ye kadar olan derinliğini kapsar. Bilimsel modellerde manto ya “üst ve alt manto” olmak üzere iki katmana veya “üst-orta ve alt manto” olarak üç katmana ayrılır.
İkiye ayırdığımızda üst manto 10-40 km’den 900 km’ye, alt manto ise 900 km’den 2900 km’ye kadar gider.
Mantoyu üç alt katmana ayıran modelde ise üst manto 10-40 km’den 400 km’ye, orta manto (transition region) 400 km’den 650 km’ye ve alt manto da 650 km’den 2900 km’ye ulaşır. (2)

Astenosfer terimi ise her türlü tanıma göre 10-40 km’den 400 km’ye kadar varabilen derinlik için kullanılır. Yani eğer mantoyu ikiye ayıran modeli esas alırsak astenosfer üst mantonun bir parçasıdır. Üç alt katmana ayıran modele göre ele alırsak ise astenosfer “üst manto” demektir. (3)

Her iki durumda da astenosfer kesinlikle listede üst mantoyla aynı sütunda yer alamaz.

3. Doğru Şema(lar)
Yerkürenin üç ana katmanı vardır:
1. Kabuk (= litosfer)
2. Manto
3. Çekirdek

Bu katmanları tekrar alt katmanlara bölmek mümkündür.

örneğin:

2. Manto
a. Üst manto (üst mantonun bir parçası olarak astenosfer).
b. Alt manto

veya

2. Manto
a. Üst manto = astenosfer
b. Orta manto
c. Alt manto

Çekirdek de genelde iç ve dış çekirdek olarak iki katmana ayrılır.
Yahut farklı kombinasyonlar oluşturabiliriz…

mesela:

1. Kabuk (= litosfer)
2. Üst Manto
3. Alt Manto
4. Çekirdek

veya:

1. Kabuk (= litosfer)
2. Üst Manto
3. Orta Manto
4. Alt Manto
5. Çekirdek

veya

1. Kabuk (= litosfer)
2. Üst Manto
3. Orta Manto
4. Alt Manto
5. Dış Çekirdek
6. İç Çekirdek

Bu tasniflerin hepsi bilimsel açıdan doğrudur. Hatta daha ince kriterleri esas alarak bazı alt katmanları tekrar alt katmanlara bölerek vs. 7, 9, 10, 15 veya herhangi bir rakama ulaşabiliriz.

Bilimsel literatürde en çok kullanılan sınıflandırma ise 4 katmanlı olanıdır:

(1) Kabuk
(2) Manto
(3) Dış Çekirdek
(4) İç Çekirdek

Çünkü iç çekirdekle dış çekirdek arasındaki farklılıklar mantonun alt katmanları arasındaki farklardan çok daha belirgindir.

Şema örnekleri:

Bununla birlikte mantoyu iki veya üç alt katmanla ele alan modeller de yaygındır. (4)

Fakat bütün bu seçeneklerde yerküre katmanları 4 ile 6 arasında bölümle sınırlanmaktadır. Yedi katmanlı bir şemaya ders kitaplarında, bilimsel makalelerde ve ansiklopedilerde rastlamak pek olası değildir. Elbette farklı kriterler belirleyerek bilime uygun olarak yerküreyi istediğimiz sayıda katmana bölme imkânımız vardır. Fakat yedi rakamının burada en ufak ayrıcalığı söz konusu değildir.

4. Sonuç
Mucizecilerin kullandıkları şema bariz bilimsel çarpıtmalar içermektedir. Yerkürenin katman sayısının mutlak anlamda 7 olduğunu söylemek gülüçtür. Belirleyeceğimiz kriterlere göre yerküreyi istediğimiz sayıda katmana bölebiliriz.

Fakat bilim tarafından genel kabûl gören tasnif, kabuk, manto ve çekirdek olmak üzere üç ana katman olduğudur. Literatürde dört, beş veya altı katmanlı modellere de rastlanılır.

Dipnotlar
(1) Yerkabuğu = litosfer için bkz.


Mantonun katmanları ve bu katmanların derinlikleri için ayrıca bkz.

(3) bkz.

(4) Dört, beş ve altı katmanlı modellerin yaygınlığı hakkında bir fikir sahibi olmak için
bkz.
veya Aufbau der Erde

www.mucizeyalanlari.com sitesinden alınmıştır.